Opłaty za przedszkole 2022/2023

Na podstawie:

 • Uchwały Rady Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadzonych przez Gminę Białystok w jednostkach oświatowych  
 • Zarządzenia Nr 683/19 Prezydenta  Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia  2019 r. w sprawie wykonania w/w uchwały Rady Miasta Białystok wraz załącznikami nr 1, nr 2:
 • Zarządzenie Nr 83/2022 Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 43w Białymstoku z dnia 03.08.2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalenia opłat za posiłki-  akceptacja  Prezydenta Miasta Białegostoku

Na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składają się dwie zasadnicze kwoty: pierwsza określa wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia usług przez przedszkole, druga - miesięczny koszt żywienia dziecka w przedszkolu.

 1. Opłaty za pobyt w przedszkolu Rodzice wychowanków wnoszą z dołu, na dwa wyodrębnione rachunki bankowe przedszkola, w terminie  do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność. We wrześniu  Rodzice nie wnoszą opłaty za pobyt, dopiero w miesiącu październiku  /opłaty naliczane są za pobyt wrześniowy dziecka/.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi
  1zł, za każdą godzinę, ponad czas podstawy programowej. Podstawa programowa jest bezpłatna i trwa w naszym przedszkolu w godzinach od 8:00 do 13:00.
  Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony (5 godzin realizacji bezpłatnej realizacji podstawy programowej) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Wysokość opłat za żywienie reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola.
 • Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad, podwieczorek) od 1 września 2022 r. wynosi 8 zł .
 1. Opłaty za żywienie dziecka, Rodzice wnoszą na wyodrębniony rachunek bankowy przedszkola, w terminie do 10- go każdego miesiąca.
 2. Wysokość opłat będzie wysyłana Rodzicom mailowo przez Panią intendent, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
 3. Zniżki w opłacie za świadczenia w wysokości 50% przysługują dzieciom:
 • które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym wypadku należy złożyć oświadczenie rodzica-(załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku-dostępny u Pani Intendent).
 • którym został przyznany zasiłek rodzinny decyzją MOPR
  w tym wypadku należy złożyć Oświadczenie (załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku- dostępny u Pani Intendent)–opłacanie obiadów przez MOPR od 01.09.2022- do 31.12.2022 wynosi4 zł
 • które korzystają z Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (podstawą uzyskania zniżki jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola numeru karty i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole, przy czym zniżki przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przedstawiona BKDR)
 1. Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne dokumenty i oświadczenie.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne, rodzicowi przysługuje jedna wybrana przez nich ulga.
 3. Niezłożenie oświadczenia przez rodzica we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ulg w opłatach za świadczenia.
 4. W przypadku utraty prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego lub zakończenia uczestnictwa w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.
 5. Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tytułu otrzymywania zasiłku rodzinnego następuje z ostatnim dniem miesiąca obowiązującej zniżki.
 6. Nie pobiera się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do przedszkola.
 7. Nie pobiera się opłat za przedszkole za pobyt dziecka
  6-letniego
  oraz dzieci starszych odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.
 8. Opłaty kosztów żywienia dziecka reguluje
  Zarządzenie Nr 8/2022  Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej zaakceptowane przez Prezydenta Miasta  Białegostoku.

Wypowiedzenie korzystania z usług Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora Nr 16/2020 Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku z dnia 30.12.2020r. w sprawie wypowiedzenia korzystania ze świadczonych usług wobec rodziców/opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr43 w Białymstoku reguluje:

 1. Wypowiedzenie z korzystania ze świadczonych usług przez Przedszkole Samorządowe nr 43 w Białymstoku przez rodzica /prawnego opiekuna dziecka/ wymaga formy pisemnej.
 1. Rozwiązanie następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie.
 2. Wypowiedzenie usług świadczonych przez Przedszkole nastąpi w przypadku: 
 • opóźnienia we wnoszeniu opłat przez rodziców/opiekunów prawnych , przekraczającego 30 dni kalendarzowych (1 miesiąc) i nie regulują należności mimo pisemnego wezwania.
 • nieuczęszczania dziecka do Przedszkola przez okres powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby.
 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym zarządzeniu obowiązują przepisy prawne w/w aktach prawnych, statucie przedszkola oraz w oświadczeniu składanym przez rodzica/opiekuna prawnego w sprawie potwierdzenia kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.